ALP İLAÇLAMA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni” yalnızca ve doğrudan ALP İLAÇLAMA (‘’FİRMA’ veya “Şirket”) tarafından ve kontrolünde işlenmekte olan abone kişisel verilerini kapsamaktadır. İşbu bildirim, FİRMA bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında abonelerin kişisel verilerinin ne şekilde işlenmekte olduğuna ve abonelerin sahip olduğu haklara dair abonelerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

FİRMA, Hizmet sağlanması için gerekli olan Adres, Telefon Numarası, Ad Soyad, Cinsiyet, Meslek vb diğer bilgileri toplayabilir, kullanabilir, başka verilerle birleştirebilir, depolayabilir, paylaşabilir ve otomatik olan ya da olmayan yollara her şekilde işleyebilir.

 

Kişisel Verileriniz Nasıl Elde Edilmektedir?

Şirketimiz ile almış olduğunuz hizmet aşağıda yer verilen yöntemler ile kişisel verileriniz elde edilmektedir.

 1. Çağrı merkezi, form ve anketler vasıtası ile,
 2. Hizmet süresince kullanım sırasında,

 

Kişisel Verileriniz Hangi Durumlarda ve Amaçlar Doğrultusunda İşlenmektedir?

Aboneler ve Şirketimiz arasında gerçekleşen işlemlerde, 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından kişisel veriler işlenmektedir.

 

Şirketimiz abonelerine ilişkin verileri öncelikli olarak, almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; (ii) Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde; (iii) kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; (iv) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ve (v) çalışanın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde abone verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere abonelerin açık rızası olmaksızın işlenmektedir.

Bu doğrultuda, Çağrı merkezi, form ve anketler vasıtası ile  elde edilen kişisel veriler abonelere Hizmet vermek amacıyla abonelerden toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Amaçlar                           

Şirketimizin veri işlemesindeki amaçları şunlardır:

 1. Mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek,
 2. Teslimat ve kurulum hizmetlerini gerçekleştirmek, gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak,
 3. Satış sonrası bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,
 4. Çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak,
 5. Reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek abonelere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 6. Reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında abonelere ilgili olabilecek kampanyalardan haber verebilmek için aboneleri gruplandırmak,
 7. Yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması,
 8. Yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Şirket’in haklarının kullanılmasının sağlanması,
 9. Şirketin tamamının ya da bir kısmının, işletmesinin ya da Şirket’in grubunun herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 10. Şirketin dâhil olduğu grup şirketle yönetim ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılması,
 11. Abone ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.

 

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Sözleşme kapsamında Şirkete ulaşan kişisel veriler, aboneye başka hizmetlerin veya ürünlerin teklif edilmesi için ve/veya işlemlerin icrası için Şirket iştirakları, bağlı ortaklıkları veya taşeronları ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca Şirket tarafından herhangi bir hizmet kapsamında üçüncü taraflardan dış kaynak hizmet alınması halinde üçüncü kişiler veri işleyen sıfatı ile verilerinizi Şirket emir ve talimatları doğrultusunda işleyebilecektir. Benzer şekilde Şirket aşağıda yer alan üçüncü kişilere veri aktarımı yapabilir:

 1. Bayi ve diğer temsilci ve acentelikler,
 2. Vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar,
 3. Şirketin veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları,
 4. IT sistemleri, elektronik iletişim hizmeti sağlayıcıları gibi Şirkete hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler.

Verilerin adli makamların talebi üzerine ya da uygulanacak kanunların, yönetmeliklerin, mahkeme kararlarının zorunlu kıldığı hallerde veyahut da şirket yeniden yapılanması, satılması, varlıklarının yeniden dağıtılması, birleşmesi, elden çıkarılması ya da diğer kontrol değişiklikleri veya Şirketin, bağlı veya yavru şirketin finansal durumunun değişmesi hallerinde ifşa edilmesi ya da aktarılması mümkündür.

 

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Abone Şirkete başvurarak kendisi ile ilgili;

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Bu kapsamda, her abonemiz yukarıda belirtilen talepleri yazılı olarak veya telefon ile arayarak adresi aracılığı ile Şirketimize iletme hakkına sahiptir. Şirket, yukarıda yer alan taleplere yönelik olarak gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

 

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 

Şirket Abone Verilerini İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmektedir?

Şirket, abone verilerini işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme,
 2. Veri işlemenin doğru olması,
 3. İşlemenin kapsamının belirli olması,
 4. İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
 5. İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 6. Verilerin güncel olması,
 7. Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz 

Şirket abonelerinin kişisel verilerini güvenli ve makul bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir.

 

Güvenlik

Şirket verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.